หน้าแรก

บริการข้อมูลสาธารณสุข

สถิติชีพสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลสถานบริการ

ข้อมูลประชากรกลางปี

ข้อมูลบุคลากร

บรรยายสรุปการปฏิบัติราชการ

สรุปข้อมูลที่สำคัญ

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถาม

สำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับประชาชน

มุมกฏหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (Vision)

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2564”

สำหรับประชาชน

การร้องเรียน

การตรวจดูข้อมูล

การอุทธรณ์

การแก้ไขข้อมูล