หน้าแรก

Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
30 กรกฎาคม 2020 ขอเชิญเข้ารับการอบรมข้าราชการที่ดี 2 รุ่น ณ โรงแรมซีเอส
23 กรกฎาคม 2020 ที่ สธ 1103.08/ว543 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6
16 กรกฎาคม 2020 ที่ สธ 0208.05/ว1419 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ 16) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
29 มิถุนายน 2020 ด่วนที่สุด ที่ สธ1102/ว3632 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆประจำปีการศึกษา 2563 การรับตรงอิสระ
29 มิถุนายน 2020 ที่ ปน 0017.5/ว11228 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5
23 กรกฎาคม 2020 ที่ สธ 1103.08/ว543 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6
22 กรกฎาคม 2020 หนังสือ สสจ.ปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0032/ว6572 ลว.21 ก.ค.63 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว16/2558)
22 กรกฎาคม 2020 หนังสือ สสจ.ปัตตานี ที่ ปน 0032/ว6571 ลว.21 กค.63 เรื่อง ขอเชิญคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด HRM
21 กรกฎาคม 2020 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
17 กรกฎาคม 2020 ที่ ปน 0032/ว14090 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน