หน้าแรก

"ประชุมถ่ายทอดทิศทาง นโยบายยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564"

https://qrgo.page.link/6GW5v

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมปาร์ค อินทาวน์

เอกสารดาวน์โหลด

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
23 กันยายน 2020 ที่ พป 0010/ว1447 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
24 สิงหาคม 2020 ที่ ปน 0017.5/ว16250 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20
24 สิงหาคม 2020 ที่ ปน 0017.5/ว16249 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง
24 สิงหาคม 2020 ที่ สจ.สธ./ว06/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการกับสิทธิการรักษาพยาบาลความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสาธารณสุขที่ควรรู้
17 สิงหาคม 2020 ที่ อว 8422/6989 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5
23 กันยายน 2020 ที่ พป 0010/ว1447 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
17 กันยายน 2020 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563
8 กันยายน 2020 ปน 0032/ว 8168 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
2 กันยายน 2020 ปน 0032/ว 7944 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง
31 สิงหาคม 2020 ปน 0032/ว 7943 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน