หน้าแรก

Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
2 ธันวาคม 2020 ที่ สธ 0246/ว1044 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
18 พฤศจิกายน 2020 ที่ สธ 0312.2/1426 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการปีงบประมาณ 2564
12 พฤศจิกายน 2020 ที่ สธ 1103.02/ว1555 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง และภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564
4 พฤศจิกายน 2020 ที่ ปน 0017.5/ว21868 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2
30 ตุลาคม 2020 ที่ ว.2/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่น 8
4 ธันวาคม 2020 ปน 0032/ว 11102 เรื่อง การคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564
4 ธันวาคม 2020 ที่ ปน 0032/ว 11103 เรื่อง การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ประจำปี 2563
2 ธันวาคม 2020 ที่ สธ 0246/ว1044 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
18 พฤศจิกายน 2020 ที่ สธ 0312.2/1426 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการปีงบประมาณ 2564
12 พฤศจิกายน 2020 ที่ สธ 1103.02/ว1555 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง และภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน