หน้าแรก

รวมเบอร์โทร / สายด่วนที่จำเป็น
สำหรับคนปัตตานี
CliK..
รู้ สู้โควิด
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
ทั่วโลก
Image is not available
ประเทศไทย
สถานการณ์
COVID-19
ข้อมูล วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย
1,651
859,796
เสียชีวิต
เสียชีวิต
42,341
10
Image is not available
สถานการณ์ประเทศไทย:ผู้ป่วย
... อาการหนัก
... อยู่ รพ.
1,651
1,299
23
ราย
ราย
กลับบ้าน
รักษาหาย
|
|
|
|
342
178,301
ราย
( เพิ่ม 127)
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
20 มีนาคม 2020 ด่วนที่สุด ที่ สธ 1102/ว1909 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions
20 มีนาคม 2020 ที่ อว 8603.15(กทม)/ว024 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
20 มีนาคม 2020 ที่ ปน 0013.1/ว5351 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy:TDGA)
20 มีนาคม 2020 ที่ ปน 0017.5/ว5352 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22
20 มีนาคม 2020 HITAP.F-2563-044 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program:HITAP)
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน