หน้าแรก

13 ธันวาคม 2019 ที่ สพท.4381/2562 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
3 ธันวาคม 2019 ที่ สธ 0311/11396 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
28 พฤศจิกายน 2019 ที่ นร 1207/4351 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
26 พฤศจิกายน 2019 ที่ อว 75 42 00/ว9901 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรหลานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
26 พฤศจิกายน 2019 ที่ อว 660301.9.3/ว 5067 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
4 ธันวาคม 2019 ที่ ปน 0032/ว24648 เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
29 พฤศจิกายน 2019 ที่ ปน 0032/ว11208 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ โดยส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสูงขึ้นได้
29 พฤศจิกายน 2019 ที่ ปน 0032/ว11174 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ, เรื่อง การเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
27 พฤศจิกายน 2019 ที่ ปน 0032/ว24013 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ที่ออกตามความในมาตรา 17 วรรคสอง
27 พฤศจิกายน 2019 ที่ ปน 0032/ว2014 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ ปี60-ปี61

ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน