หน้าแรก

Image is not available

การจองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุ หากท่านมีความประสงค์จะเปลียนแปลงวันเวลาที่รับวัคซีน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามสถานพยาบาลที่ระบุในการจอง หรือ เปลี่ยนแปลงผ่านระบบ "หมอพร้อม"
Image is not available
Image is not available
ข้อมูลปริมาณการจองวัคซีนโควิค-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
1 2 3 346