หน้าแรก

"การตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

https://qrgo.page.link/7DiiM

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
15 มกราคม 2020 ที่ ศธ 57419000/10277 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก” รุ่นที่ 5
15 มกราคม 2020 ที่ อว 0603.12/ว.019 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในยุคดิจิตัล
15 มกราคม 2020 ที่ สธ 1103.17/29 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่อง แนวทางการรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
15 มกราคม 2020 ที่ สพท.000/12/2562 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง พลังบำบัด ครั้งที่ 1 : 1st Energy Healing 2020 Conference
14 มกราคม 2020 ที่ ขก 0032.1/25094 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 จำนวน 4 หลักสูตร
24 มกราคม 2020 นส.จ.ปัตตานี ที่ ปน 0032/ว1360 ลว.22 มกราคม 2563 เรื่อง ย้าย/โอน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รอบวาระการย้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2563
15 มกราคม 2020 เชิญชวนเสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562
15 มกราคม 2020 ที่ ศธ 57419000/10277 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก” รุ่นที่ 5
15 มกราคม 2020 ที่ อว 0603.12/ว.019 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลในยุคดิจิตัล
15 มกราคม 2020 ที่ สธ 1103.17/29 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่อง แนวทางการรักษาโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน