หน้าแรก

รวมเบอร์โทร / สายด่วนที่จำเป็น
สำหรับคนปัตตานี
CliK..
รู้ สู้โควิด
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
ทั่วโลก
Image is not available
ประเทศไทย
สถานการณ์
COVID-19
ข้อมูล วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 9.00 น.
ผู้ป่วย
ผู้ป่วย
3,045
5,590,323
เสียชีวิต
เสียชีวิต
347,907
57
Image is not available
สถานการณ์ประเทศไทย:ผู้ป่วย
... อาการหนัก
... อยู่ รพ.
3,045
59
ราย
ราย
กลับบ้าน
รักษาหาย
|
|
|
|
2,929
2,366,551
ราย
( เพิ่ม 3)
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19 )
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

"เอกสารบรรยายสรุป รับการตรวจราชการ รอบที่2 ปี 2563"

https://qrgo.page.link/Dv5Ft

วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563

เอกสารดาวน์โหลด

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
13 พฤษภาคม 2020 ที่ อว 67.31/1017 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2020 ที่ อว 8393(8).13/พิเศษ ลงวันที่ เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พฤษภาคม 2020 แผนงบอุดหนุน service plan ปี 63
1 พฤษภาคม 2020 ที่ ปน 0017.5/ว8042 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
3 เมษายน 2020 ที่ ศธ 0286/ว407 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง นักศึกษาทุน “ม.รังสิต สานฝันการศึกษา นำสันติสุขคืนสู่สามจังหวัดชายแดนใต้”
13 พฤษภาคม 2020 ที่ อว 67.31/1017 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2020 ที่ อว 8393(8).13/พิเศษ ลงวันที่ เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พฤษภาคม 2020 ที่ ปน 0032/ว 3922 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ปรากฏใน Infographic แสดง “ขั้นตอนการลงทะเบียนข้าราชการ”
1 พฤษภาคม 2020 ที่ ปน 0017.5/ว8042 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
27 เมษายน 2020 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน

Home Health care system

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เขตสุขภาพ 12
http://mis.rh12.moph.go.th/
เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

เว็บมหกรรมวิชาการปัตตานี

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบติดตามโครงการขออนุมัติ

ระบบรายงานวัยเรียนonline63

ระบบรายงานวัยเรียน