ที่ กค 0820.3/ว065 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และกฎหมายลำดับรอง

102 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ กค 0820.3/ว065 ลว.28 ม.ค.63