HITAP.F-2563-044 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program:HITAP)

38 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ HITAP.F-2563-044 ลว.17 ก.พ.63