ที่ ปน 0013.1/ว5351 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy:TDGA)

67 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ ปน 0013.1-ว5351 ลว.12 มี.ค.63

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่ สพร.2563/ว500 ลว.14 ก.พ.63