ที่ อว 8603.15(กทม)/ว024 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

44 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ อว 8603.15(กทม)/ว024 ลว.29 ส.ค.62