นส.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.5/7301 ลว.16 เม.ย.63 เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อเแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

42 Views

นส.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ ชร 0032.101.5/7301 ลว.16 เม.ย.63

เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อเแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด คลิกที่นี่  ชร.0032.101.5-7301