ที่ ปน 0032/ว 3922 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ปรากฏใน Infographic แสดง “ขั้นตอนการลงทะเบียนข้าราชการ”

131 Views

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ ปน 0032-ว 3922