ที่ ปน 0017.5/ว10786 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปศส.)รุ่นที่ 19

40 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ ปน 0017.5/ว10786 ลว.22 พ.ค.63