ที่ ปน 0032/ว 12718 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

35 Views