นส.รพ.สงขลา ที่ สข 0032.201.2/ว235 ลว.16 มิ.ย.63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

29 Views

นส.รพ.สงขลา ที่ สข 0032.201.2/ว235 ลว.16 มิ.ย.63

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคลิกที่นี่ สข0032.201.2-ว235 ลว.16 มิ.ย.63