นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1297 ลว.19 มิ.ย.63 เรื่อง การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

147 Views

นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1297 ลว.19 มิ.ย.63

เรื่อง การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดคลิกที่นี่ ว1297 ลว.19 มิ.ย.63