นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1277 ลว.17 มิ.ย.63 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

154 Views

นส.สป.ที่ สธ 0208.10/ว1277 ลว.17 มิ.ย.63 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดคลิกที่นี่ ว1277 ลว.17 มิ.ย.63