ที่ อว 8205.10/0309 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการการจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ”

308 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ อว 8205.10/0309 ลว.8 มิ.ย.63