ที่ ปน 0032/ว14090 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

174 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ ปน 0032/ ว 14090 ลว.10 ก.ค.63