หนังสือ สสจ.ปัตตานี ที่ ปน 0032/ว6571 ลว.21 กค.63 เรื่อง ขอเชิญคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด HRM

28 Views

หนังสือ สสจ.ปัตตานี ที่ ปน 0032/ว6571 ลว.21 กค.63

เรื่อง ขอเชิญคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุข

ระดับจังหวัด HRM เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM 

รายละเอียดคลิกที่นี่นส.ปน0032-ว6571 ลว.21 กค.63 เชิญประชุม HRM