หนังสือ สสจ.ปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0032/ว6572 ลว.21 ก.ค.63 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว16/2558)

40 Views

หนังสือ สสจ.ปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน 0032/ว6572 ลว.21 ก.ค.63

เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว16/2558)

รายละเอียดคลิกที่นี่ 5.1 นส.ปน 0032-ว6572 ลว.21 กค.63 แจ้งส่งอวช