ปน ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๓๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน และขออนุญาตประกาศ

8 Views