ที่ อว 8422/6989 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

43 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่ อว 8422/6989 ลว.30 ก.ค.63