ที่ สจ.สธ./ว06/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการกับสิทธิการรักษาพยาบาลความก้าวหน้าในตำแหน่งสายงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสาธารณสุขที่ควรรู้

38 Views

คลิกรายละเอียดที่นี่ สจ.สธ./ว06/2563 ลว.10 ส.ค.63