ปน 0032/ว 7943 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

85 Views

รายละเอียด… คลิ๊กที่นี่

ว 7943 ลว. 31 ส.ค.63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-8