ที่ ปน 0032.001/2967 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และขออนุญาตประกาศบนเว็บไซต์

32 Views