ที่ ปน 0032/ว 9438 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 63 เรื่อง การปรับค่าจ้างประจำปีและขอข้อมูลของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

57 Views

รายละเอียดหนังสือ และสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ๊กที่นี้