ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

162 Views