ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

84 Views