ผังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ชั้น 1

 • 1.ห้องประชาสัมพันธ์
 • 2.ห้องพนักงานขับรถ
 • 3.ห้องประชุมชลธี
 • 4.กลุ่มงานนิติการ
 • 5.ห้องหัวหน้าช่าง

ชั้น 1

 • 6.งานบัญชี
 • 7.งานการเงิน
 • 8.ห้องน้ำหญิง
 • 9.ห้องน้ำชาย
 • 10.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ชั้น 1

 • 11.ห้องประชุมศรีวาโย
 • 12.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • 13.OSSC (ขอ อย.)
 • 14.สหกรณ์
 • 15.งานธุรการ

ชั้น 2

 • 1.ห้องงาน HR
 • 2.ห้องนายแพทย์และเลขา
 • 3.ห้องนักวิชาการสาธารณสุข
 • 4.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
 • 5.กลุ่มงานบริหาร

ชั้น 2

 • 6.ห้องน้ำชาย
 • 7.ห้องน้ำหญิง
 • 8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 9.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • 10.ห้องนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ชั้น 2

 • 11.ห้องนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 • 12.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 • 13.ห้องน้ำ
 • 14.ห้องประชุมธาราดล

ชั้น 3

 • 1.กลุ่มงานพัฒฯ
 • 2.กลุ่มงานประกัน
 • 3.กลุ่มงานทรัพยกรฯ
 • 4.ห้องน้ำชาย
 • 5.ห้องน้ำหญิง

ชั้น 3

 • 6.กลุ่มงานส่งเสริม
 • 7.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 • 8.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • 9.กลุ่มงานทันตฯ
 • 10.ห้องละหมาด
 • 11.ห้องแพทย์แผนไทยฯ