กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

– งานคุ้มครองผู้บริโภค

– งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

– งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการ

– งานบริหารเวชภัณฑ์