กลุ่มงาน/หน่วยงานย่อย

กลุ่มงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

กิจกรรมงานย่อย

to be number one

TO_BE_NUMBER_ONE

HR Clinic Pattani

HR Clinic Pattani

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานย่อยในสังกัดสาธารณสุข

โรงพยาบาลปะนาเระ

โรงพยาบาลปะนาเระ

สสอ.ปะนาเระ

สสอ.ปะนาเระ