กลุ่มงาน/หน่วยงานย่อย

กลุ่มงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

หน่วยงานย่อยในสังกัดสาธารณสุข

โรงพยาบาลปะนาเระ

โรงพยาบาลปะนาเระ

สสอ.ปะนาเระ

สสอ.ปะนาเระ