ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

 

นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา 

นายแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี

นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

นายแพทย์โรงพยาบาลโคกโพธ์

พญ.ภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ

นายแพทย์ รพร.สายบุรี 

นพ.อนุชิต วังทอง

นายแพทย์โรงพยาบาลหนองจิก

นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา

นายแพทย์โรงพยาบาลยะหริ่ง

นพ.อรัญ รอกา

นายแพทย์โรงพยาบาลปะนาเระ

นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต

นายแพทย์โรงพยาบาลมายอ

นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ

นายแพทย์โรงพยาบาลไม้แก่น

พญ.นินี สุไลมาน

นายแพทย์โรงพยาบาลยะรัง

นพ.อรัญ รอกา

นายแพทย์โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

นพ.ถนัด อาวารุลหัก

นายแพทย์รักษาการโรงพยาบาลกะพ้อ

นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล

รักษาการนายแพทย์โรงพยาบาลแม่ลาน