ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ

นางอุษา เบ็ญจลักษณ์

สสอ.เมืองปัตตานี

นายจารึก หนูชัย

สสอ.โคกโพธิ์

นายอาแว ลือโมะ

สสอ.หนองจิก

นายสัญชัย อมรวัฒน์

สสอ.ปะนาเระ

นายบอรอเฮง ดีเยาะ

สสอ.ยะรัง

นายอะหลี หมานมามะ

สสอ.กะพ้อ

นายประเสริฐ บริรักษ์นรากุล

รก.สสอ.แม่ลาน

นายอับดุลการิม ยูโซะ

สสอ.ยะหริ่ง

นายอามัดกามิล อูซิน

สสอ.มายอ

นายสะแลแม อาแวนิ

สสอ.ทุ่งยางแดง

นายสราวุธ วิชิตนันทน์

สสอ.สายบุรี

 

สสอ.ไม้แก่น