หัวหน้ากลุ่มงานภายใน สสจ

หัวหน้ากลุ่มงานภายในสาธารณสุขจังหวัด

 

นายพิเชษฐ์ มาศวิเชียร

นายอาฮามัส แฉะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายธเนศ มูสิกธรรม

กลุ่มงานนิติการ

นางรัตนา สินทนา

งานการเงิน

นายฮัสสัน ดอเลาะ

งานพัสดุและก่อสร้าง 

น.ส.ผาณิต นาคอนันท์

งานธุรการ

นายโสภณ บุญพรหม

งานเลขานุการ

นางจิตตราภรณ์ จงกลมณี

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นางเปรมจิต หงษ์อำไพ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

น.ส.สุธีพร แสงรัตน์

กลุ่มงานควบคุมโรคโรคติดต่อ

นายสมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

น.ส.สุนิสา เสียงสกุลไทย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

นางดุษฎี ธรรมเจริญ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางวัชราพันธ์ หิรัญ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นายวิชัย ดาโอะ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิต

น.ส.อุสาห์ เพ็งภารา

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพบริการ

นางแวสะลาเมาะ สะนิ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

น.ส.จุฑามาศ สินประจักษ์ผล

กลุ่มงานประกันสุขภาพ